Spirobassia Freitag & G. Kadereit

Genre monospécifique.


Spirobassia hirsuta
ACCUEIL / FLORE